Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Treballar per un model d’habitatge accessible i digne com a dret de totes les persones.

Actuacions i línies de treball

Reserva d’habitatges de lloguer social en les promocions publiques i privades.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Renegociades amb l'IMPSOL les condicions inicials de les promocions a Montgat. Inclòs el lloguer assequible,

Elaborar un cens d’habitatges buits.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

S’ha finalitzat la primera fase consistent en a detecció d’indicis d’habitatges desocupats

Treballar per un habitatge digne

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Realització d’auditories d’eficiència energètica a families en situació de vulnerabilitat.
- Arranjaments a pisos de persones grans per accessibilitat i seguretat