Dades del 2017

Àmbit de la Infància
Prestacions menjadors escolars 42.332,86
Prestacions extraescolars 25.183,16
Prestacions per suport a l’escolarització: sortides i colònies escolars 16.049,73
Prestacions per suport a l’escolarització: material escolar 10.468,80
Àmbit d’adults  
Prestació aliments i higiene (584 lots) 59.666,89
Prestació pobresa energètica. 25.957,52
Taxi porta a porta (60 serveis) 5.764,40€
Àmbit de la gent gran
Prestació d’ajuda a domicili – 9.125 hores 145.584,63
Prestació d’ajuda a domicili neteja – 621 hores 8.415,30
Prestació de Teleassistència – 300 persones 21.479,20
Prestació àpats a domicili (945 apats – copagament) 8.069,05
Prestacions per arranjaments 1.705,74