Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Prevenir, detectar i tractar les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social de persones i famílies montgatines.

Actuacions i línies de treball

Adoptar mesures per prevenir i donar suport a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o d’exclusió social.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Atenció i suport a les famílies vulnerables
- Ajuts per alimentació, lloguer
- Ajuts per a subministraments (pobresa energètica)
- Ajuts per a beques menjador, material escolar
- Prestació del servei d'ajut a domicili
- Prestació del servei de teleassistència
- Aprovades les bases reguladores de les prestacions econòmiques de caràcter social.

Aplicar la tarifació social en els ajuts i subvencions.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/01/2019

Accions
- Revisió i aplicació tarificació social en ordenances fiscals
- Revisió i aplicació tarificació social en ajuts i subvencions

Crear habitatges tutelats.

0%

Responsable: Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut i Regidoria d'Ordenació del Territori
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Projecte ajornat