Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Fomentar les polítiques d’igualtat en la diversitat.

Actuacions i línies de treball

Elaborar el Nou Pla Local de Joventut.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Joventut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/03/2019

Accions
- Avaluació i diagnòstic
- Elaborar el pla
- Aprovar el pla

Elaborar el Pla local d’igualtat.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut i Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Elaborar el Pla d'Igualtat de Ciutat