Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Fomentar l’emprenedoria local i impulsar i consolidar les empreses montgatines.

Actuacions i línies de treball

Formació en habilitats emprenedores i desenvolupament empresarial.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Promoció Econòmica i Consum
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Formació per a emprenedors i PIME

Suport tècnic i econòmic a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Promoció Econòmica i Consum
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Assessorament tècnic a emprenedors
- Ajuts a l'emprenedoria
- Suport a emprenedoria i consolidada i empreses creades