Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Construir un model de seguretat basat en la prevenció, mediació i proximitat.

Actuacions i línies de treball

Implementació del model de Policia de proximitat.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Seguretat Ciutadana
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Elaboració dels Plans de protecció i de seguretat.

Percentatge d’execució

10%

Responsable: Regidoria de Seguretat Ciutadana
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 1/05/2019

Crear un servei de mediació comunitària.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Servei de mediació comunitària