El pressupost participatiu de Montgat és una eina de participació i gestió de la ciutat, mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir el destí de 100.000 euros  part del pressupost municipal.

El pressupost participatiu, una de les polítiques de participació ciutadana de major compromís, vol ser l’eina a través de la qual empoderar la ciutadania perquè puguin incidir, de forma activa en els assumptes públics. Aquesta aposta per la Democràcia participativa com a nova forma de govern pretén que la ciutadania recuperi l’espai públic i intervingui de forma decidida en l’entorn que l’envolta.

L’Ajuntament fomenta així els processos participatius perquè el ciutadà expressi les seves demandes, per tal que aquestes siguin incloses en el pressupost municipal, i es compromet a fer-ne el seguiment dels compromisos assolits per l’Ajuntament.

Atès que l’Ajuntament aborda per primera vegada l’organització d’uns pressupostos participatius i considerant la seva complexitat, aquests s’entenen com una experiència pilot amb una clara voluntat de continuïtat i haurà de servir de referència i millora del procés participatiu.