Què és el grup motor?

És un grup format per veïns i veïnes de Montgat i representants del teixit associatiu encarregats de pilotar i vetllar pel bon funcionament del procés participatiu.

Com s’han seleccionat?

 • Representants de la ciutadania: Es van escollir mitjançant un sorteig públic 250 ciutadans a qui es va convidar a participar.
 • Representants del teixit associatiu: Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats van presentar els seus candidats i el plenari d’entitats va determinar els que els representarien.

Quines són les funcions del grup motor?

 

 • Debatre i elaborar propostes
 • Avaluar i validar les propostes ciutadanes.
 • Prioritzar les propostes i seleccionar les propostes a incloure en el procés de votació per part de la ciutadania.
 • Col·laborar activament en la presentació i promoció de les propostes candidates.
 • Col·laborar activament en el fase de vot
 • Fer el seguiment de l’execució de les propostes seleccionades per la ciutadania.
 • Avaluar el procés participatiu i els resultats obtinguts i participar activament en el retiment de comptes.

Quin és el paper de l’Ajuntament?

 • Organitzar el procés i la votació.
 • Fer difusió del procés i realitzar una campanya informativa.
 • Facilitar eines al grup motor per facilitar la seva tasca.
 • Donar suport tècnic al grup motor per avaluar tècnica i econòmicament les propostes.
 • Executar els projectes o actuacions seleccionades

La Comissió Informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns es constituirà com a Comissió de seguiment del procés de pressupostos participatius, la seva funció serà vetllar pel bon desenvolupament del procés.

Què és una inversió?

Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple; la creació o renovació d’equipaments municipals, l’adquisició de mobiliari i béns materials, la millora d’espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram), etc.

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar.

Quines característiques han de tenir les inversions?

 Les inversions han de reunir les següents característiques:

 1. que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
 2. que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
 3. que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.

Exemples concrets d’inversions

 • Creació i/o reposició de noves infraestructures: urbanització, vials, passos a diferent nivell, eliminació de barreres arquitectòniques, senyalització vial, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i hidrants, clavegueram, remodelació de parcs i zones verdes, etc.
 • Reforma d’edificis o equipaments: centres de dia, centres per a gent gran, biblioteques, centres cívics, instal·lacions esportives, poliesportius, patis de centres escolars, llars d’infants, etc.
 • Adquisició de material informàtic, propietat intel·lectual, etc.