Tu fas Montgat

Elaboració i recollida de propostes

Feta la presentació pública del procés participatiu començarà una campanya informativa per donar a conèixer entre la ciutadania el projecte de pressupost participatiu. Durant aquesta etapa es farà difusió a través de les xarxes socials i s’enviarà un díptic informatiu als veïns i veïnes de Montgat.

A partir del dia 20 d’octubre i fins el dia 12 de novembre tant els ciutadans com el membres del grup motor podran enviar les seves propostes, tant de forma electrònica com en paper.

Els dies 4, 5, 11 i 12 de novembre s’instal·laran en indrets concorreguts del poble punts informatius on els ciutadans es podran informar i presentar les seves propostes.

Classificació i validació de les propostes

Rebudes totes les propostes els serveis tècnics municipals verificaran que compleixen els requisits establerts i les classificaran en base al cost i al tipus d’actuació.

Priorització de les propostes

Les proposes vàlides es presentaran al Grup Motor que en una sessió participativa les debatrà i seleccionarà les propostes que es presentaran a votació a la ciutadania.

Una vegada seleccionades les propostes es presentaran a la ciutadania en una audiència pública i es publicaran els resultats al portal del procés participatiu.

Votació

Durant un termini de 20 dies les persones empadronades a Montgat, de 16 o més anys, podran votar les propostes finalites i escollir-ne fins un màxim de 5 propostes. Les votacions es podran fer presencialment i electrònicament.

Execució de les propostes

Els serveis tècnics municipals executaran els projectes que hagin obtingut més puntuació en la fase de votació, fins arribar a l’import total assignat i sense sobrepassar-lo.

Prèviament es duran a terme els tràmits que correspongui d’acord amb la llei de contractes i d’altres normes d’aplicació.

Seguiment i retiment de comptes

El grup motor farà el seguiment de l’execució dels projectes seleccionats.

Executats tots els projectes i sempre abans de la convocatòria d’un nou procés de pressupostos participatius, el grup promotor presentarà en audiència pública els resultats obtinguts i informarà a la ciutadania sobre el desenvolupament del procés i la seva experiència.