A continuació us presentem el Pla d’Actuació Municipal (en endavant, PAM), una eina que neix a Montgat amb la voluntat de convertir-se en un instrument de referència a l’hora de treballar pel poble, i que vol donar un nou impuls a la manera de relacionar-se amb la ciutadania.

En aquest sentit, l’equip de govern ha estat treballant durant aquests mesos per a definir les seves línies estratègiques. El resultat és el PAM que teniu entre les mans, un document redactat de forma conjunta per les forces polítiques que composen el govern municipal i que desenvolupa els principals eixos del pacte de govern. És, per tant, fruit d’un gran consens intern, i posa en valor la diversitat d’idees traslladant-les al PAM a través d’actuacions planificades curosament sobre un calendari.

Es tracta, doncs, d’un document estratègic, d’una eina de planificació que estableix quins són els objectius, les línies a seguir, les finalitats i les accions més rellevants per a dur a terme l’acció de govern. Però és quelcom més: és una aposta ferma per a treballar i governar d’una manera diferent.

Som conscients que l’aprovació i la publicació d’aquest PAM suposa un gran repte. Estem davant d’un projecte ambiciós i sense precedents al nostre poble, i que identifica tot allò que ens comprometem a realitzar en els propers anys com a Ajuntament . Això porta implícit un elevat nivell de concreció i, per tant, també de risc, però alhora aporta transparència a la gestió municipal. L’aposta per una visió estratègica del nostre poble, tot fomentant el bon govern a través d’accions de compromís públic i de rendiment de comptes, és una oportunitat que no devem ni volem perdre.

De la mateixa manera, és indispensable que aquest pla d’actuació sigui compartit amb tots els ciutadans. Per a que l’acció de govern sigui efectiva ha d’anar acompanyada del compromís periòdic de retre comptes i publicar, d’una banda, el seu calendari d’actuacions, i, d’una altra banda, els resultats assolits en les diferents fases d’execució dels projectes. Per tant, entenem el PAM com una eina viva de gestió i com una forma d’establir un compromís ferm amb la ciutadania.

Creiem, sens dubte, que això farà més propera la gestió municipal a totes les veïnes i veïns, i aquesta és una transformació que implicarà canviar moltes coses: les formes de treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos, i fins i tot d’entendre la gestió pública. I aquest canvi ja no és només una millora desitjable: en el context actual, ha esdevingut una veritable exigència ciutadana que es consolida en un document de gran abast.

És per això que l’actual equip de govern, compromès amb un exercici responsable de la gestió pública, entén el PAM com una manera d’establir un punt de referència en l’activitat municipal. Treballem i treballarem amb objectius clars, amb proximitat, amb transparència i amb rigor, potenciant la cultura de l’esforç, la creativitat, la innovació i el coneixement. I per a fer-ho comptem amb la implicació de tots i de totes les montgatines i els montgatins, sense els quals un projecte d’aquestes característiques no tindria sentit.

Rosa Funtané, Alcaldessa de Montgat