Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu

Promoure un govern obert basat en la transparència, la participació i el diàleg permanent entre administració i ciutadania.

Actuacions i línies de treball

Crear el portal de transparència.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i actuacions

Data d'inici: 01/11/2015
Data Prevista de finalització: 01/02/2016

Accions
- Definició indicadors de transparència
- Desplegament del portal de transparència

Fer pública la gestió del pressupost i la contractació pública.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i actuacions

Data d'inici: 01/11/2015
Data Prevista de finalització: 01/02/2016

Accions
- Sistematitzar la recollida de dades
- Publicar la informació en el Portal de Transparència

Redactar el Codi ètic dels regidors i regidores i dels treballadors públics.

Percentatge d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i actuacions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/07/2018

Accions
- Elaborar el codi de conducta dels alts càrrecs
- Aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs
- Adhesions al codi de conducta.
- Elaborar el codi de conducta dels servidors públics
- Aprovar el codi de conducta dels servidors públics

Convocar audiències públiques per a informar a la ciutadania dels assumptes més rellevants.

Percentatge d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i actuacions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Audiències públiques pressupostos i ordenances fiscals
- Audiències públiques informatives sobre obres i projectes urbanístics
- Audiències públiques informatives sobre plans estratègics
- Audiències públiques ciutadanes

Impulsar consultes i processos participatius.

Percentatge d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i actuacions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Realització de tallers participatius sectorials
- Organitzar i executar el procés de pressupost participatiu
- Organitzar i executar el procés participatiu sobre el Pla d'usos del Parc de les Bateries

Podeu consultar els processos participatius que s’han dut a terme:

Habilitar nous canals de comunicació proactius amb la ciutadania que permetin una comunicació continuada.

Percentatge d’execució

15%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació i Regidoria de Comunicació
Calendari i actuacions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Definir els protocols i canals d'informació interns
- Desplegar un canal de comunicació amb la ciutadania mitjançant dispositius mòbils

Elaborar el Pla de Comunicació Local.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria de Comunicació
Calendari i actuacions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 31/01/2018

Accions
- Elaborar el Pla de Comunicació Local
- Programa de reestructuració de la web municipal