Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

 1. Prevenir, detectar i tractar les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social de persones i famílies montgatines.
 2. Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació
 3. Fomentar les polítiques d’igualtat en la diversitat.
 4. Fomentar l’emprenedoria local i impulsar i consolidar les empreses montgatines
 5. Treballar per un model d’habitatge accessible i digne com a dret de totes les persones.
 6. Treballar per una escola pública i de qualitat, implicant la comunitat educativa
 7. Promoure l’esport com a valor educatiu i saludable, accessible, inclusiu i de qualitat en instal·lacions adequades
 8. Potenciar el nostre ric patrimoni cultural com a valor i motor del poble.
 9. Construir un model de seguretat basat en la prevenció, mediació i proximitat

Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu

 1. Enfortir i potenciar l’associacionisme local, integrant-lo de manera efectiva en el teixit municipal
 2. Promoure un govern obert basat en la transparència, la participació i el diàleg permanent entre administració i ciutadania
 3. Millorar l’atenció, la informació i la tramitació al servei de la ciutadania.

Desenvolupar/construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient

 1. Vetllar per un espai públic basat en criteris d’equilibri territorial, seguretat i d’eficiència en el seu manteniment.
 2. Millorar la funcionalitat dels edificis i instal·lacions municipals per adequar-los a les necessitats.
 3. Millorar la mobilitat i fomentar el transport públic.
 4. Promoure un urbanisme sostenible i una ordenació racional del territori.
 5. Promoure el comerç local