Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Vetllar per un espai públic basat en criteris d’equilibri territorial, seguretat i d’eficiència en el seu manteniment.

Actuacions i línies de treball

Elaborar un pla d’actuació amb les actuacions prioritàries per a la millora de la via pública i de la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes.

Percentatge d’execució

90%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins i Regidoria de Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
Consultar les principals actuacions dutes a terme:

Millorar la xarxa de clavegueram.

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Redacció dels projectes
- Licitació
- Execució dels projectes

Les obres del col·lector del c. Tiana estan adjudicades i s’ha replanificat el pla d’obres per tal de reduir la incidència amb l’Escola Sant Joan.

Les obres de connexió del pge Mar estan en procés de licitació

Percentatge d’execució

Col·lector Residencial Camí d’Alella – Virreina 100%
Col·lector Ronda Vilares 100%
Xarxa sanejament Marina / Mercat 100%
Clavegueram c. Bòvila / Rossella 100%
Col·lector escales de l’Av del Turó 100%
Col·lector c. Tiana 20%
Connexió de la xarxa de sanejament del Pge. Mar 10%
0
Col·lector Residencial Camí d’Alella
0
Col·lector Les Vilares
0
Xarxa sanejament Marina / Mercat
0
Clavegueram c. Bòvila / Rossella
0
Col·lector escales de l’Av del Turó
0
Clavegueram c. Tiana
0
Connexió de la xarxa de sanejament del Pge. Mar

Suprimir les barreres arquitectòniques en els espais i equipaments públics i eradicar els passos de vianants no accessibles.

Percentatge d’execució

80%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Adaptar pas per a vianants al c. Vilares - Rda. Vilares
- Modificar el pas per a vianants al c. Teresa Claramunt - Pl. de la Mare
- Pas per a vianants elevat al c. Enriqueta Pujal - Riera Sant Jordi
- Pas per a vianants a l'Av. Turó - c. Espanya
- Pas per a vianants pge. Frederica Montseny - Mercat
- Pas per a vianants Av. Turó, sota passera i c. Baixada Mestral
- Pas per a vianants Rda. Països Catalans - Rbla. Ferrer i Guàrdia
- Pas per a vianants al c. Rosella
- Desplaçament del pas per a vianants del c. Antònia Macià - Marta Mata

Incorporar espècies autòctones en els parcs i zones verdes.

Percentatge d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Aprovar estàndards de salubritat i seguretat per a les zones de jocs infantils de tots els barris.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

- Revisar l'estat de les zones de jocs infantils
- Control dels sorrals
- Renovar i/o ampliar els jocs infantils

Amb caràcter general s’ha actuat en tots els parcs infantils. Els parcs on s’ha intervingut renovant i/o ampliant els jocs existents són els següents: plaça Sardana, plaça Alcanar, plaça Argelers, Parc de Llevant.  També s’han instal·lat jocs per a gent gran a la Plaça Generalitat.

Crear zones de gossos i millorar els pipi-cans.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins i Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions:
- Anàlisi Cens d'Animals de companyia (ANICOM)
- Localització pipicans actuals
- Definir criteris i estàndard
- Procés participatiu
- Executar la 1a. fase de desplegament de la nova xarxa de zones de gossos

Elaborar un projecte d’usos i definir el model de gestió del Parc de les Bateries.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Ordenació del Territori, Obres i Serveis i Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Definir metodologia
- Identificar els actors i constituir els grups
- Enquesta ciutadana
- Sessions de debat i elaboració de propostes
- Conclusions i elaboració proposta usos