Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Vetllar per un espai públic basat en criteris d’equilibri territorial, seguretat i d’eficiència en el seu manteniment.

Actuacions i línies de treball

Elaborar un pla d’actuació amb les actuacions prioritàries per a la millora de la via pública i de la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes.

Percentatge d’execució

60%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins i Regidoria de Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
Consultar les principals actuacions dutes a terme:

Millorar la xarxa de clavegueram.

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Redacció dels projectes
- Licitació
- Execució dels projectes

Percentatge d’execució

Col·lector Residencial Camí d’Alella – Virreina 100%
Col·lector Ronda Vilares 100%
Xarxa sanejament Marina / Mercat 100%
Clavegueram c. Tiana 10%
Clavegueram c. Bòvila 100%
Col·lector escales de l’Av del Turó 100100%
0
Col·lector Residencial Camí d’Alella
0
Clavegueram c. Tiana
0
Clavegueram c. Bòvila / Rossella
0
Col·lector Les Vilares
0
Xarxa sanejament Marina / Mercat
0
Col·lector escales de l’Av del Turó

Suprimir les barreres arquitectòniques en els espais i equipaments públics i eradicar els passos de vianants no accessibles.

Percentatge d’execució

80%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Adaptar pas per a vianants al c. Vilares - Rda. Vilares
- Modificar el pas per a vianants al c. Teresa Claramunt - Pl. de la Mare
- Pas de vianants elevat al c. Enriqueta Pujal - Riera Sant Jordi
- Pas per a vianants a l'Av. Turó - c. Espanya
- Pas de vianants pge. Frederica Montseny - Mercat
- Pas de vianants Av. Turó, sota passera i c. Baixada Mestral
- Pas de vianants Rda. Països Catalans - Rbla. Ferrer i Guàrdia

Incorporar espècies autòctones en els parcs i zones verdes.

Percentatge d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Aprovar estàndards de salubritat i seguretat per a les zones de jocs infantils de tots els barris.

Percentatge d’execució

90%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

- Revisar l'estat de les zones de jocs infantils
- Renovar i/o ampliar els jocs infantils

Crear zones de gossos i millorar els pipi-cans.

Percentatge d’execució

30%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins i Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions:
- Anàlisi Cens d'Animals de companyia (ANICOM)
- Localització pipicans actuals
- Definir criteris i estàndard
- Procés participatiu
- Executar la 1a. fase de desplegament de la nova xarxa de zones de gossos

Ampliar la informació sobre l’estat actual

Ampliar la informació sobre el procés participatius

Elaborar un projecte d’usos i definir el model de gestió del Parc de les Bateries.

Percentatge d’execució

90%

Responsable: Ordenació del Territori, Obres i Serveis i Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Definir metodologia
- Identificar els actors i constituir els grups
- Enquesta ciutadana
- Sessions de debat i elaboració de propostes
- Conclusions i elaboració proposta usos