Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Vetllar per un espai públic basat en criteris d’equilibri territorial, seguretat i d’eficiència en el seu manteniment.

Actuacions i línies de treball

Elaborar un pla d’actuació amb les actuacions prioritàries per a la millora de la via pública i de la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes.

Percentatge d’execució

60%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins i Regidoria de Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
Consultar les principals actuacions dutes a terme:

Millorar la xarxa de clavegueram.

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Redacció dels projectes
- Licitació
- Execució dels projectes

Percentatge d’execució

Col·lector Residencial Camí d’Alella – Virreina 100%
Col·lector Ronda Vilares 100%
Xarxa sanejament Marina / Mercat 100%
Clavegueram c. Tiana 10%
Clavegueram c. Bòvila 100%
Col·lector escales de l’Av del Turó 0%
Pluvial c/ Buenos Aires 0%
0
Col·lector Residencial Camí d’Alella
0
Clavegueram c. Tiana
0
Clavegueram c. Bòvila / Rossella
0
Col·lector Les Vilares
0
Xarxa sanejament Marina / Mercat
0
Col·lector escales de l’Av del Turó
0
Pluvial c/ Buenos Aires

Suprimir les barreres arquitectòniques en els espais i equipaments públics i eradicar els passos de vianants no accessibles.

Percentatge d’execució

80%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Adaptar pas per a vianants al c. Vilares - Rda. Vilares
- Modificar el pas per a vianants al c. Teresa Claramunt - Pl. de la Mare
- Pas de vianants elevat al c. Enriqueta Pujal - Riera Sant Jordi
- Pas per a vianants a l'Av. Turó - c. Espanya
- Pas de vianants pge. Frederica Montseny - Mercat
- Pas de vianants Av. Turó, sota passera i c. Baixada Mestral
- Pas de vianants Rda. Països Catalans - Rbla. Ferrer i Guàrdia

Incorporar espècies autòctones en els parcs i zones verdes.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Aprovar estàndards de salubritat i seguretat per a les zones de jocs infantils de tots els barris.

Percentatge d’execució

90%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

- Revisar l'estat de les zones de jocs infantils
- Renovar i/o ampliar els jocs infantils

Crear zones de gossos i millorar els pipi-cans.

Percentatge d’execució

20%

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins i Regidoria d'Acció Social, Dona i Salut
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions:
- Anàlisi Cens d'Animals de companyia (ANICOM)
- Localització pipicans actuals
- Definir criteris i estàndard
- Definir la nova xarxa de zones de gossos
- Executar la 1a. fase de desplegament de la nova xarxa de zones de gossos

Elaborar un projecte d’usos i definir el model de gestió del Parc de les Bateries.

Percentatge d’execució

10%

Responsable: Ordenació del Territori, Obres i Serveis i Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2018
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Definir metodologia
- Identificar els actors i constituir els grups
- Enquesta ciutadana
- Sessions de debat i elaboració de propostes
- Conclusions i elaboració proposta usos