Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Millorar la funcionalitat dels edificis i instal·lacions municipals per adequar-los a les necessitats.

Actuacions i línies de treball

Elaborar el pla d’usos dels edificis i equipaments municipals.

Percentatge d’execució

Estructura sostre Espai Jove 100 %
Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà 100 %
Nova Prefectura de Policia 95 %
Nou dipòsit de vehicles 5 %

Responsable: Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins i Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 31/4/2019
- Estudi necessitats i reassignació d'espais i equipaments
- Projecte nova OAC
- Projecte nova prefectura de la Policia Local
- Projecte nou dipòsit de vehicles
-

Elaborar plans de gestió i manteniment preventiu dels edificis i equipaments.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidories de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Desenvolupar la gestió dels recursos energètics de forma sostenible als edificis i equipaments municipals.

Percentatge d’execució

15%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport i Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/08/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Pla d’ambientalització dels edificis municipals