Tant la durada acotada i pròpia d’un mandat com la limitació dels recursos disponibles, obliguen a qualsevol equip de govern a prioritzar aquelles polítiques en les quals es destinaran els recursos. Així doncs, la definició de les prioritats polítiques i d’estratègies és l’essència del treball d’aquests equips.

Per tal de dur a terme aquesta tasca, és imprescindible desenvolupar un procés racional de decisió política on expressar què és allò que es vol fer i cap a on es vol anar, d’acord amb els recursos disponibles i les prioritats polítiques prèviament esmentades. A partir d’aquí, seran els directius i els tècnics municipals els què hauran de transformar aquest full de ruta de caire estratègic en un marc d’actuació operatiu.

El Pla d’Actuació Municipal (PAM), també anomenat Pla de Mandat o Pla de Govern, és precisament l’instrument que permet racionalitzar les prioritats municipals i dotar-les amb els espais de gestió de la mateixa organització. És un document que defineix els objectius a assolir durant el mandat, amb una previsió de projectes, actuacions i recursos assignats prioritaris, que ha de permetre fer visible dins del propi ajuntament i davant la ciutadania què es vol fer i, posteriorment, mesurar quin és el grau de compliment de l’actuació municipal respecte allò planificat.

Donades les seves característiques, el Pla de Mandat és un document marc a partir del qual elaborar el pressupost i els plans operatius i de gestió anuals dels diferents serveis.

Impulsar polítiques públiques al servei de les persones, generant oportunitats i prestant serveis de qualitat per a la millora del benestar comunitari.

Fer de Montgat un poble vertebrat territorialment i cohesionat socialment, a la mida de les persones, amb capacitat per generar un sentiment de pertinença. Montgat, vila d’espais oberts que vetlla per minimitzar l’impacte ecològic.

  • Proximitat
  • Transparència
  • Qualitat del servei
  • Orientació a la ciutadania
  • Sostenibilitat social, econòmica i ambiental
  • Treball en equip