1.- Les associacions, entitats o altres formes d’acció col·lectiva constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de la ciutadania, sempre que hagin participat com a interessades en la tramitació administrativa prèvia en relació amb algun punt de l’ordre del dia, poden fer una exposició oral davant del Ple.

Aquesta intervenció s’ha de sol·licitar per escrit en el Registre General, fent constar la persona que intervindrà i l’objecte de la intervenció amb una breu exposició dels motius. La sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació mínima de 24 hores a la celebració de la sessió.

La intervenció oral la farà una única persona, concretament la que s’hagi fet constar en la sol·licitud d’intervenció. La durada de la intervenció no excedirà de 5 minuts. Després del debat i votació la persona que ha intervingut podrà utilitzar un torn de rèplica de durada màxima d’1 minut.

2.- Una vegada finalitzada la sessió del Ple ordinari, l’alcaldia establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent.

a) En primer lloc es respondran les preguntes presentades per escrit al Registre General, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores a l’inici de la sessió, sobre assumptes concrets d’interès general no inclosos en l’ordre del dia. El nombre màxim d’intervencions per sessió serà de tres i la durada màxima de les intervencions serà de tres minuts. En el supòsit que, per a una mateixa sessió, es presentessin més de tres sol·licituds per intervenir en el torn de precs i preguntes, s’aplicaran els següents criteris preferents de selecció:

  • Que provinguin de ciutadans diferents.
  • Que no hagin intervingut en la sessió plenària anterior.
  • L’ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament

b) Finalment, s’obrirà el torn de preguntes sobre els temes inclosos en l’ordre del dia de la sessió. La durada màxima d’aquestes intervencions serà de dos minuts, amb un únic torn de rèplica d’1 minut.

Els partits amb representació en el Consistori municipal no gaudiran del dret regulat en aquest article, ja que la seva participació política s’articula mitjançant els seus regidors i regidores que formen part dels grups polítics municipals, resultants de la seva concurrència en els processos electorals.

La intervenció en el desenvolupament de la sessió plenària comporta el consentiment de la persona que intervingui a la comunicació pública de la seva intervenció mitjançant el sistema de d’audiovideoacta i/o retransmissió de la sessió plenària a través d’Internet.