Consell de la Vila. Definició.

El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadanes, i es descentralitza a través de comissions sectorials (i/o territorials) amb una vigència temporal limitada.

Funcionament. 

El Consell de la Vila consta de dos òrgans diferenciats:

 1. El Ple del Consell, integrat per tots els seus membres. Es reuneix com a mínim dues vegades a l’any per a debatre sobre l’estat del municipi i per a definir-ne el pla de treball.
 2. Les comissions sectorials/territorials de treball sobre aspectes sectorials o territorials concrets. Aquestes comissions de treball es creen per delegació del Ple del Consell, segons els termes establerts al seu reglament de funcionament, i tenen una durada temporal limitada a la vigència de l’encàrrec que hagin rebut.

Funcions del Consell de la Vila

Són funcions del Consell de la Vila les següents:

 1. Demanar i rebre informació sobre temes d’interès públic.
 2. Participar i deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal.
 3. Elaborar estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament sobre matèries de competència municipal.
 4. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i les seves necessitats.
 5. Proposar la creació de comissions sectorials i de treball per fer el seguiment i consulta de temes de competència i interès general.
 6. Manifestar el seu parer en els assumptes i projectes competència o que desenvolupin altres administracions que afectin Montgat.
 7. Crear i fomentar mecanismes de participació, amb possibilitat de generar actuacions públiques, i que també serveixin per a estimular l’associacionisme.
 8. Participar en plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, suggeriments i propostes.
 9. Les altres funcions que determini el Ple mitjançant normes orgàniques.