Consell de la Vila. Definició.

El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadanes, i es descentralitza a través de comissions sectorials (i/o territorials) amb una vigència temporal limitada.

Funcionament. 

 1. El Consell de la Vila consta de tres òrgans diferenciats:
 2. El Ple del Consell, integrat per tots els seus membres. Es reuneix com a mínim dues vegades a l’any per a debatre sobre l’estat del municipi i per a definir-ne el pla de treball.
 3. Les comissions sectorials/territorials de treball sobre aspectes sectorials o territorials concrets. Aquestes comissions de treball es creen per delegació del Ple del Consell, segons els termes establerts al seu reglament de funcionament, i tenen una durada temporal limitada a la vigència de l’encàrrec que hagin rebut. També es poden crear a petició de la ciutadania i amb l’aprovació prèvia del Ple del Consell. Han de coordinar-se amb la resta d’òrgans estables de participació i hi poden participar ciutadans a títol individual segons els termes establerts al reglament de funcionament.
 4. La Comissió Transversal de Seguiment del Reglament, que es crea per acord del Ple del Consell de la Vila a fi de vetllar per un desplegament adequat d’aquest reglament, per a la qual cosa en fa una avaluació pública anual. La composició la determina el reglament de funcionament del mateix Consell.

Funcions del Consell de la Vila

Són funcions del Consell de la Vila les següents:

 1. Demanar i rebre informació sobre temes d’interès públic.
 2. Participar i deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal.
 3. Elaborar estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament sobre matèries de competència municipal.
 4. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i les seves necessitats.
 5. Proposar la creació de comissions sectorials i de treball per fer el seguiment i consulta de temes de competència i interès general.
 6. Manifestar el seu parer en els assumptes i projectes competència o que desenvolupin altres administracions que afectin Montgat.
 7. Crear i fomentar mecanismes de participació, amb possibilitat de generar actuacions públiques, i que també serveixin per a estimular l’associacionisme.
 8. Participar en plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, suggeriments i propostes.
 9. Les altres funcions que determini el Ple mitjançant normes orgàniques.