Definició

El Registre Ciutadà és una de les bases de les polítiques de participació. És l’instrument a partir del qual es vol fomentar la participació de la ciutadania a títol individual i sense intermediaris en els afers públics de Montgat.

El Registre Ciutadà és un registre on totes les persones interessades en participar en la gestió de Montgat poden inscriure’s. L’objectiu és disposar d’una massa crítica de ciutadans i ciutadanes potencialment actius amb els que interactuar permanentment, fer-los arribar les propostes del govern, rebre els seus suggeriments, ser informats de la gestió de l’ajuntament, ser membres dels consells, etc.

Els ciutadans i ciutadanes de Montgat podran inscriure’s presencialment a l’OAC o electrònicament des de la seu electrònica municipal a montgat.cat.

 Drets dels membres del Registre Ciutadà

Són drets dels membres del Registre Ciutadà, com a mínim els següents:

  • Rebre informació periòdicament
  • Participar en les consultes ciutadanes online
  • Participar en les consultes sectorials o per àmbits d’interès.
  • Ser consultat pel govern
  • Fer arribar suggeriments i queixes
  • Proposar iniciatives i actuacions
  • Ser convocat a audiències públiques.