La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, reconegut per l’Estatut de Catalunya en el seu article 29.

  1. Dret a la participació. Els ciutadans tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics, de manera directa o bé per mitjà de representants.
  2. Dret a la informació. Totes les persones temem dret a rebre informació de les activitats municipals, accedir en els termes legalment establerts als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d’informació general que estableixi l’Ajuntament.
  3. Dret de petició. Totes les persones físiques o jurídiques, indivual o en grup, tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en les matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals,
  4. Dret d’intervenció davant el Consistori. Qualsevol ciutadà/na, així com les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, tenen dret a intervenir de les sessions ordinàries del Ple Municipal.
  5. Dret d’audiència. Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació de procediments o en la realització d’actuacions municipals en les quals es manifesti un interès legítim.
  6. Dret a la iniciativa ciutadana. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats de competència municipal i interès públic.
  7. Dret de proposta. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per elevar propostes d’actuació, comentaris o suggeriments en matèries competència municipal o d’interès local.
  8. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments. Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de l’activitat municipal i dels serveis públics locals, sense perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.
  9. Dret a la consulta o referèndum. Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i inscrits al padró d’habitants tenen dret a ser consultats directament sobre assumptes del seu interès, i de caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos dels veïns, com també a promoure una consulta popular o referèndum.
  10. Dret a una política municipal de foment de les associacions. Totes les persones tenen dret a que l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions per tal de reforçar el teixit associatiu de Montgat i per a la promoció d’iniciatives d’interès general.