1.- L’Ajuntament convocarà cada quatre mesos una audiència pública ciutadana per donar resposta a les qüestions plantejades pels veïns i veïnes de Montgat.

2.- Els veïns i veïnes de Montgat, en nom propi o en representació d’entitats, associacions o col·lectius del poble, podran sol·licitar la seva intervenció en les audiències públiques ciutadanes que es convocaran cada quatre mesos.

3.- L’Ajuntament anunciarà la data de l’audiència pública ciutadana amb 20 dies hàbils d’antelació. Una vegada feta pública la convocatòria la ciutadania en general disposarà del termini de 5 hàbils per presentar les sol·licituds d’intervenció en el Registre General. Finalitzat aquest termini, s’avaluaran les sol·licituds i es determinarà la seva admissió a tràmit d’acord amb els següents criteris:

4.- El nombre màxim de sol·licituds d’intervenció en una audiència pública ciutadana serà de 10 i es seleccionaran per ordre d’entrada en el Registre General.

  • Concreció de la pregunta que haurà de ser d’un assumpte de competència municipal.
  • Interès general de la pregunta o assumpte que es planteja. En cap cas, s’admetran assumptes d’interès particular o personal.
  • Assumptes no tractats amb anterioritat. No s’admetran les peticions d’intervenció sobre qüestions ja tractades en el darrer any.

Finalment es farà pública l’ordre del dia amb els assumptes a tractar amb una antelació mínima de 2 dies hàbils.

5.- L’audiència pública ciutadana estarà presidida per l’alcalde o alcaldessa que vetllarà pel bon funcionament de la sessió, i comptarà amb la presència dels tinents d’alcaldia i regidors i regidores delegats. El seu funcionament per cadascuna de les preguntes o assumptes a tractar serà el següent:

  • Lectura de la pregunta presentada per part de la persona que l’ha presentat (màxim 3 minuts)
  • Intervenció amb la resposta o posicionament de l’equip de govern
  • Resposta de la persona que ha presentat la pregunta (màxim 3 minuts)
  • Rèplica del/la representant polític
  • Contra rèplica (1 minut)
  • Conclusions i tancament de la intervenció per part de l’alcaldia o regidor amb qui delegui.